Informatie voor verwijzers

Ziekenhuis op Wielen (ZoW) verplaatst ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, waarbij de verpleegkundig specialist (VS) optreedt als zelfstandig regiebehandelaar. Het maakt de zorg persoonlijker, efficiënter en goedkoper, omdat in veel gevallen kan worden voorkomen dat de patiënt in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Bovendien worden familieleden en mantelzorgers ontlast.

De VS komt als zelfstandig regiebehandelaar bij de patiënten thuis, voert spreekuur samen met een huisartsenpraktijk of consulteert de patiënten in verpleeghuizen. Daarbij is de VS regiebehandelaar en deskundigheidsbevorderaar.

Een initiatief van Allerzorg

ZoW is een initiatief van thuiszorgorganisatie Allerzorg en is in 2016 van start gegaan. Intussen beslaat het ZoW landelijk een netwerk van zeven verpleegkundig specialisten. De VS als bestuurder van het ZoW werkt volkomen onafhankelijk met betrekking tot andere thuiszorgorganisaties en de industrie. De patiënt kiest de organisatie van zijn/ haar voorkeur en blijft bij de organisatie waar hij/ zij al zorg ontvangt. De VS schrijft voor op basis van evidence based practice.

Financiering

De VS verleent medisch specialistische zorg in combinatie met verpleegkundige expertise en werkt contractvrij. De zorg voor de patiënt is volledig vergoed, uiteraard met uitzondering van het eigen risico. In de meeste gevallen gaat het echter om patiënten met co-morbiditeiten, die hun eigen risico toch al opmaken. Patiënten krijgen van de VS zowel mondeling, als schriftelijk informatie over de financiering.

Verpleegkundig specialist

VS zijn ervaren verpleegkundigen die na de Masteropleiding (Master Advanced Nursing Practice) worden ingezet voor een omschreven groep patiënten, waarmee zij individuele behandelrelaties aangaan. Vanuit het perspectief van de patiënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel complexe verpleegkundige zorg als geprotocolleerde medische zorg (Handreiking implementatie taakherschikking, KNMG, V&VN, NAPA, november 2012).

Spreekuren

Op 20 juni 2018 is de ‘Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg’ overhandigd aan de minister van VWS. Een spreekuur complexe wondzorg door de VS van ZoW samen met de wondverpleegkundige is een van de mogelijke uitwerking van deze standaard. De VS kan daarbij ingezet worden als regiebehandelaar. Zij diagnosticeert, begeleidt, stelt een behandelplan op en coördineert de multidisciplinaire zorg rondom de patiënt met complexe wond. Zij zorgt voor continuïteit en bekwame zorgverlening. Dit laatste houdt bijvoorbeeld in dat de VS en de wondverpleegkundige de betrokken thuiszorgorganisatie met minder specifieke kennis en vaardigheden in de wondzorg coacht, schoolt en zo nodig ondersteunt door inzet van de wondverpleegkundige. De wondverpleegkundige van Allerzorg kan uitvoering van de wondzorg in de thuissituatie continueren bij patiënten die geen voorkeur hebben voor een organisatie en waar specialistische kennis en vaardigheid gewenst is.Voor de cliënt is duidelijk wie van de betrokken zorgverleners:

Samenwerking

Voor de patiënt biedt het samenwerkingsverband met ZoW vele voordelen. Zo is duidelijk wie het aanspreekpunt is voor vragen van de patiënt of diens vertegenwoordiger, wie de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening aan de patiënt en wie belast is met de coördinatie van de zorgverlening aan de patiënt (zorgcoördinator). Het is van belang dat deze drie taken over zo weinig mogelijk zorgverleners worden verdeeld. Zo mogelijk zijn deze taken in één hand. Alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners beschikken zo nodig over een gezamenlijk en up-to-date zorg- of behandelplan en dossier betreffende de patiënt. De samenwerkende professionals maken duidelijke afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorgverlening aan de patiënt. Overdracht van taken en verantwoordelijkheden vindt expliciet plaats.

Voordelen van Ziekenhuis op Wielen

  • Voordelen voor de patiënt: patiënt hoeft niet of minder vaak naar de polikliniek en heeft minder ziekenhuisopnames. Het contact is laagdrempelig en continuïteit is gewaarborgd.
  • Voordelen voor de zorgverzekeraar en maatschappelijke kosten: de poliklinieken worden ontlast, de tijdsduur van behandeling significant verkort en daarmee ook minder inzet van verpleegkundige uren. Dit leidt tot kostenbesparing.
  • Voordelen voor de huisarts: de huisarts als generalist kan terugvallen op specialistische kennis in dit geval op wondzorggebied en het eigen spreekuur ontlasten zonder dat hij extra kosten maakt. Hij kan daarentegen wel een extra dienst aan zijn patiënten aanbieden.

De samenwerking tussen huisarts, VS en de wondverpleegkundige in de huisartsenpraktijk is daarom voor alle drie partijen - patiënt, zorgverzekeraar en huisarts – laagdrempelig uitvoerbaar. Het is een voorbeeld van zorg die de kwaliteit bevordert en inspeelt op de behoefte aan efficiëntere inzet van kosten- en personeel.

Verwijzen naar Ziekenhuis op Wielen?

Dat kan eenvoudig via ZorgDomein door op die website de volgende route te doorlopen 1. Medisch specialisme dermatologie, 2. Complexe wond en 3. Allerzorg Ziekenhuis op Wielen. 

Terug naar de beginpagina