Voorwaarden indicatiestelling Persoons-Gebonden-Budget (PGB) door Allerzorg-Kindzorg

In verband met de PGB (her)indicatie van uw kind vragen wij u de onderstaande voorwaarden goed door te lezen. Via het vinkje “Akkoord voorwaarden PGB indicatie Allerzorg-Kindzorg” bij het online aanvraagformulier bevestigt u onderstaande voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn.

Voorbereiding

 1. Via uw aanvraag geeft u de indicerend kinder-wijk-verpleegkundige van Allerzorg opdracht tot een PGB indicatiestelling. Tevens gaat u akkoord met de werkwijze van Allerzorg zoals beschreven in de voorwaarden en op de website van Allerzorg.

 2. Het online aanvraagformulier (te vinden op de website van Allerzorg) dient zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld te worden. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt verwerken wij op grond van de geneeskundige behandelovereenkomst die met de aanvraag tot stand komt.

 3. Vanuit de hoofdbehandelaar kunt u een medische brief overleggen die de zorgsituatie van uw kind op de volgende onderdelen bevat:

  - Diagnose, medische voorgeschiedenis;
  - Huidige behandeling;
  - Mogelijke prognose;
  - De (voorbehouden/ risicovolle) verpleegkundige handelingen die u bij uw kind mag uitvoeren.

  Gezien de onderbouwing van de zorg om de huidige situatie gaat, is er een recente brief (als pdf)  van niet ouder dan 3 maanden noodzakelijk.

 4. Tevens levert u eventuele andere aanvullende informatie aan die van toepassing is voor het op kunnen stellen van een PGB indicatie:

  - Een brief van medebehandelaars (bijvoorbeeld; fysio-, ergotherapie, logopedie, revalidatiecentrum e.d.).
  - Uitslagen intelligentieonderzoek (indien van toepassing en in uw bezit).
  - Beschikking vanuit de gemeente/jeugdwet.
  - School/dagbesteding e.d.

  Deze informatiebrief mag niet ouder zijn dan 3 maanden en wordt als pdf door u aangeleverd.
   
 5. Voor het kunnen stellen van een correcte PGB indicatie, kan het nodig zijn dat de indicerend kinder-wijk-verpleegkundige overleg heeft met de behandelaar of andere betrokken disciplines. Hiervoor geeft u via het “Toestemmingsformulier uitwisseling gegevens” akkoord.

  Indien de onderbouwing van het PGB contact met de hoofdbehandelaar vraagt en u hiervoor geen toestemming geeft, is het niet mogelijk om een PGB indicatie te kunnen uitwerken en is de indicerende kinder-wijk-verpleegkundige genoodzaakt het indicatieproces te stoppen.
   
 6. U bent op de hoogte van het meest recente PGB reglement van uw zorgverzekeraar, alvorens de kinder-wijk-verpleegkundige op huisbezoek komt.

Huisbezoek

 1. Indien alle benodigde gegevens, toestemmingsformulier en opgevraagde bijlagen bij de indicerende kinder-wijk-verpleegkundige aanwezig zijn, kan het huisbezoek plaatsvinden.

 2. Bij het huisbezoek dient uw kind aanwezig te zijn. Afhankelijk van leeftijd en situatie van uw kind, kan de indicerend kinder-wijk-verpleegkundige uw kind (gedeeltelijk) betrekken bij het gesprek.
   
 3. Om de identiteit van uw kind te kunnen verifiëren, dient u een ID bewijs* van uw kind bij het huisbezoek te kunnen laten zien.  (*de ID mag dit niet langer dan 6 maanden verlopen zijn)
   
 4. Bij het huisbezoek dient u het PGB aanvraagformulier deel 1 uitgeprint klaar te hebben liggen. Dit formulier is telefonisch op te vragen of online te downloaden bij uw eigen zorgverzekeraar.

Overige

 1. Indien uw zorgverzekeraar de door ons gemaakte kosten niet vergoedt, omdat u behalve bij ons gelijktijdig bij een andere organisatie deze ZVW (zorgverzekeringswet) pgb-aanvraag ingediend hebt, wordt de factuur alsnog bij de aanvrager in rekening gebracht.
   
 2. Indien de aanvraag een second opinion betreft, dient u dit vooraf bij ons aan te geven. In het geval dat dit niet gebeurt kan er een factuur (mits deze niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar) alsnog in rekening worden gebracht bij de aanvrager.
   
 3. Omdat bij de bepaling van een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) steeds alle lopende zorgondersteuning (zoals via de jeugdwet) mee moet worden gewogen, is deze informatie van essentieel belang en dient dit vooraf door u gemeld te worden aan de indicerende kinder-wijk-verpleegkundige.
   
 4. Indien uw zorgverzekeraar de door ons gemaakte kosten niet vergoedt, omdat u gedurende een lopende aanvraag voor een Wet Langdurige Zorg PGB/ZIN (zorg in natura) gelijktijdig een PGB ZVW indicatie bij ons aanvraagt, wordt de factuur alsnog bij de aanvrager in rekening gebracht.
   
 5. Indien gedurende het indicatieproces de medewerking vanuit de aanvrager ontbreekt voor het objectief kunnen onderbouwen van de indicatie, zal de indicerend kinder-wijkverpleegkundige genoodzaakt zijn het indicatieproces te stoppen. Dit is tevens van toepassing als het wederzijdse vertrouwen gedurende het traject geschaad is. Daarnaast zal bij onjuiste bejegening, grensoverschrijdend gedrag of het ontstaan van een onveilige situatie door de aanvrager (of een bij de aanvraag betrokkene) het indicatieproces gestopt worden. Het stoppen van het indicatieproces zal op dat moment doorgegeven worden aan de zorgverzekeraar.

Afronden indicatie

 1. Alle ingevulde formulieren en de uitgewerkte onderbouwing worden eenmalig door de indicerend kinder-wijk-verpleegkundige via een beveiligde mail (zorgmail) naar u gestuurd.

 2. U bent zelf verantwoordelijk om deze mail mèt uw eigen formulieren zo spoedig mogelijk door te sturen naar uw zorgverzekeraar.

 3. Wij willen u vragen om de uiteindelijke beschikking van uw zorgverzekeraar van de PGB indicatie te mailen naar de indicerende kinder-wijk-verpleegkundige.


Met vriendelijke groeten,
 

Team indicerende kinder-wijk-verpleegkundigen
Allerzorg Kindzorg