Centrale Klantenraad

Zorg ontvangen zoals je die voor jezelf en naasten wenst, is het uitgangspunt van de gespecialiseerde zorg die Allerzorg aan huis geeft. Dat gebeurt door teams van verpleegkundigen en verzorgenden op tal van plaatsen in Nederland. Het kan gaan om wijkverpleging, medische kindzorg, wondzorg en dermatologie, palliatieve terminale zorg, verpleegtechnische zorg en begeleiding. Alle zorgprofessionals streven ernaar om de best mogelijke zorg te geven aan de cliënten. Allerzorg heeft een Centrale Klantenraad om hierop toe te zien.

Hoe gaat de Centrale Klantenraad te werk?

De Centrale Klantenraad (CKR) van Allerzorg behartigt de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van Allerzorg. Zij bestaat uit minimaal drie leden. Op verschillende manieren verzamelt de CKR informatie over de gewenste, optimale zorgverlening:

  1. De CKR bezoekt zoveel mogelijk bijeenkomsten van Allerzorg in het land om in contact te komen met cliënten (en zorgverleners) en te horen hoe de zorg van Allerzorg wordt ervaren.
  2. De CKR haalt informatie over de geboden zorg op bij contactpersonen. Dat kunnen cliënten zijn, maar ook mantelzorgers of verwanten van andere cliënten en lokale (welzijns-)organisaties.
  3. De CKR reageert op vragen van cliënten die binnenkomen via klantenraad@allerzorg.nl

Wat doet de Klantenraad met de informatie?

De CKR overlegt vier keer per jaar, namens de cliënten, met de Raad van Bestuur van Allerzorg over uiteenlopende (beleids)zaken. Ook heeft zij eenmaal per jaar overleg met de Raad van Commissarissen. In de overleggen:

  • geeft zij gevraagd en ongevraagd advies;
  • houdt zij toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg;
  • bemiddelt zij, waar nodig, tussen een cliënt en het betrokken team van zorgverleners.

NB: De CKR behandelt geen individuele klachten. Hiervoor heeft Allerzorg een klachtenfunctionaris.

Meedoen met de Centrale Klantenraad van Allerzorg?

Wilt u de zorgbelangen van alle cliënten van Allerzorg behartigen? We verwelkomen u graag als lid van de CKR. Wij horen graag van u via klantenraad@allerzorg.nl. Na ontvangst van uw reactie nemen we contact met u op.

Contact met de klantenraad